Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

0
792

Ngày 23/4/2021 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm ông Bùi Lê Cao Kế– Chủ tịch HĐQT và ông Trần Công Tấn – Ủy viên Thường trực HĐQT. Thành phần tham dự đại hội gồm các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự cho 59,740,00 cổ phần tương ứng 96,64% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của công ty.

Quang cảnh đại hội

Thành phần tham dự đại hội.

Đại hội đã được nghe ông Cáp Kim Sinh – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả tổng doanh thu trong năm 2020 là 313,26 tỷ vượt 38,47% so với kế hoạch và tăng 100.46% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 199,48 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,67%, các doanh thu còn lại chiếm 36,33%. Tổng lợi nhuận sau thuế là 43,05 tỷ đồng. Kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2021 của Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A dự kiến đạt 127.588.566 kWh; dự kiến sẽ đạt 168,617 tỷ đồng. Kết hợp các dịch vụ khác của công ty: Đầu tư tài chính, dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh dây cáp điện Cadivi. Năm 2021 tổng doanh thu đạt 259,326 tỷ đồng, dự kiến đạt lợi nhuận 14,629 tỷ đồng.

Ông Cáp Kim Sinh – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, Kế hoạch SXKD 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính năm 2021; Tờ trình về quyết toán tiền lương thù lao của HĐQT năm 2020 và phương án năm 2021; Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Việt Hà, Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngân, Ông Nguyễn Vũ Huy.

Ông Nguyễn Việt Hà (áo đen), Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngân, Ông Nguyễn Vũ Huy (áo trắng).

Một số hình ảnh tại đại hội

Đoàn Chủ tịch – chủ trì Đại Hội

Các đồng biểu quyết định tại cuộc họp

Ông Bùi Lê Cao Kế (Chủ tịch HĐQT) – Báo cáo tại Đại Hội.

Ông Trần Công Tấn (UV thường trực HĐQT) – Báo cáo tại Đại Hội.

Châu Sơn – PTH

Chia sẻ