Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

0
2846

 

1 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2 Thông báo HĐQT V/v ứng cử vào HĐQT
3 Báo cáo BĐH – ĐHĐCĐ 2019
4 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
5 Báo cáo Ban kiểm soát Phú Thạnh Mỹ năm 2018
6 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018
7 Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch 2019
8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
9 Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
10 Dự thảo điều lệ Phú Thạnh Mỹ
11 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
  Tải tất cả tài liệu

 

Chia sẻ