Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

0
282

MỤC LỤC TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẠNH MỸ

Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ xin gửi tới Quý Cổ Đông tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023:

1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
2 Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây;
3 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Tại đây;
4 Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Tại đây;
5 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023: Tại đây;
6 Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Tại đây;
7 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023: Tại đây;
8 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Tại đây;
9 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Tại đây;
10 Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu chính năm 2023: Tại đây;
11 Tờ trình về thù lao năm 2022 và thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Tại đây;
12 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023: Tại đây;
13 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty: Tại đây;
14 Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tại đây;
15 Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu bổ sung BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
16 Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS: Tại đây;
17 Thể lệ bầu cử: Tại đây;
18 Mẫu giấy đề cử ứng viên bầu vào HĐQT: Tại đây;
19 Đơn tự ứng cử bầu vào HĐQT: Tại đây;
20 Mẫu sơ yếu lý lịch tham gia HDQT: Tại đây;
21 Mẫu giấy đề cử ứng viên bầu vào BKS: Tại đây;
22 Đơn tự ứng cử bầu vào BKS: Tại đây;
23 Mẫu sơ yếu lý lịch tham gia BKS: Tại đây;
24 Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, BKS nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
25 Sơ yếu lý lịch: Tại đây;

Trân trọng!

Chia sẻ