Tiếp tục thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

0
983

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Công Thương tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP (ngày 15/5/2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục về tiếp cận điện năng, đảm bảo minh bạch, thống nhất về thủ tục, thời gian thực hiện và trách nhiệm giải quyết của mỗi cơ quan.

Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện đồng thời các công việc liên quan đến cấp phép với mục tiêu tổng thời gian giải quyết của ngành Điện và các cơ quan nhà nước không quá 10 ngày. Thí điểm áp dụng quy trình liên thông này tại TP.HCM trong quý II/2018 và tại các tỉnh, thành phố khác trong năm 2018.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi, giám sát đảm bảo thực thi đầy đủ, nhất quán việc cắt giảm các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, kiến nghị, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

 Nghiquyet19CP2018.pdf

Chia sẻ